Hướng dẫn CHMOD cho Ecshop

Chú ý:
chmod 775 đối với hosting có safe mode = off
chmod 777 đối với hosting có safe mode = on

- CHMOD chỉ áp dụng cho hosting server Linux, đối với hosting server windows dùng Permission cho các thư mục.
- Chạy web trên local với user quyền admin thì không cần CHMOD hay phân quyền gì cả.