Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho ECShop

Bước 1:
Copy thư mục vi_vn paste vào thư mục languages ngang hàng với các thư mục en_us, zh_cn, zh_tw.
Bước 2:
Mở file /includes/lib_common.php và tìm đến dòng:
$lang_array = array('zh_cn', 'zh_tw', 'en_us');
}
Thêm 'vi_vn' như sau:
$lang_array = array('zh_cn', 'zh_tw', 'en_us', 'vi_vn');
}
Bước 3:
Truy cập vào Admin - System Setup - Configuration - Basic --> chọn vi_vnSystem language --> chọn Submit để lưu lại.