Hướng dẫn tắt WAP cho Ecshop

Bước 1: Truy cập vào Admin - Hệ thống - Cài đặt - (Tab) WAP --> chọn Tắt --> Lưu.
Bước 2: Mở file /index.php và xóa đoạn:
$ua = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
$uachar = "/(nokia|sony|ericsson|mot|samsung|sgh|lg|philips|panasonic|alcatel|lenovo|cldc|mi​dp|mobile)/i";
if(($ua == '' || preg_match($uachar, $ua))&& !strpos(strtolower($_SERVER['REQUEST_URI']),'wap'))
{
$Loaction = 'mobile/';
if (!empty($Loaction))
{
ecs_header("Location: $Loaction\n");
exit;
}
}