Hướng dẫn phân cách giá tiền cho ecshop

Bước 1:
- Truy cập vào Admin - Hệ thống - Cài đặt - (Tab) Hiển thị --> dòng Định dạng tiền tệ --> sửa đổi:
%sđ
- Admin - Hệ thống - Cài đặt - (Tab) Hiển thị --> dòng Định giá --> chọn Không xử lý.
Bước 2: Mở file /include/lib_common.php
Tìm đoạn code:
function price_format($price, $change_price = true)
{
if($price==='')
{
$price=0;
}
if ($change_price && defined('ECS_ADMIN') === false)
{
switch ($GLOBALS['_CFG']['price_format'])
{
case 0:
$price = number_format($price, 2, '.', '');
break;
case 1: // 保留不为 0 的尾数
$price = preg_replace('/(.*)(\\.)([0-9]*?)0+$/', '\1\2\3', number_format($price, 2, '.', ''));

if (substr($price, -1) == '.')
{
$price = substr($price, 0, -1);
}
break;
case 2: // 不四舍五入,保留1位
$price = substr(number_format($price, 2, '.', ''), 0, -1);
break;
case 3: // 直接取整
$price = intval($price);
break;
case 4: // 四舍五入,保留 1 位
$price = number_format($price, 1, '.', '');
break;
case 5: // 先四舍五入,不保留小数
$price = round($price);
break;
}
}
else
{
$price = number_format($price, 2, '.', '');
}

return sprintf($GLOBALS['_CFG']['currency_format'], $price);
}

Thay thế bằng đoạn code sau:
function price_format($price, $change_price = true)
{
if($price==='')
{
$price=0;
}
if ($change_price && defined('ECS_ADMIN') === false)
{
switch ($GLOBALS['_CFG']['price_format'])
{
case 0:
$price = number_format($price, 0, ',', '.');
break;
case 1: // 保留不为 0 的尾数
$price = preg_replace('/(.*)(\\.)([0-9]*?)0+$/', '\1\2\3', number_format($price, 0, ',', '.'));

if (substr($price, -1) == '.')
{
$price = substr($price, 0, -1);
}
break;
case 2: // 不四舍五入,保留1位
$price = substr(number_format($price, 0, ',', '.'), 0, -1);
break;
case 3: // 直接取整
$price = intval($price);
break;
case 4: // 四舍五入,保留 1 位
$price = number_format($price, 0, ',', '.');
break;
case 5: // 先四舍五入,不保留小数
$price = round($price);
break;
}
}
else
{
$price = number_format($price, 0, ',', '.');
}

return sprintf($GLOBALS['_CFG']['currency_format'], $price);
}

Đăng nhận xét

0 Nhận xét